28 January 2017

Small steps

Me and my six-dog team. I am sometimes afraid of driving my own dogs. I will tell you why.

Joskus minua pelottaa ajaa omilla koirillani. Kerron miksi. 

I have seven dogs. I am training them for trekking and racing. This winter my goal is to drive a mid distance-race (2 x 45 km)  with six dogs. It is a new thing for me.

Minulla on seitsemän koiraa. Treenaan kisoja ja vaelluksia varten. Tänä talvena minun on tarkoitus ajaa keskipitkän matkan kilpailu (2 x 45 km) kuudella koiralla. Se on minulle uutta. 

In the previous years I have only done a few sprint-races. Sprinting events have been more easy to attend. I have done them with four dogs and often in one day. In four-dog-class the track is about 7 km long.

Aikasempina vuosina olen kilpaillut vain muutaman sprinttikisan. Sprinttikisoissa on helpompi käydä. Olen osallistunut niihin neljällä koiralla ja useimmiten vain yhtenä päivänä. Neljän koiran luokassa kisarata on yleensä noin 7 km pitkä. 
Four dog team with a heavy load.Going for mid distance takes more time and resources from me and my family. I am lucky to have a husband, who has agreed to be handler in my team. Still, making the plans for this winter has not been easy. I need to fit the races in the calendar with our working times, trekking-trips and - let's face it- money.

Keskipitkän matkan kisoihin osallistuminen vaatii enemmän aikaa ja resursseja sekä minulta että perheeltäni. Olen onnekas, koska mieheni suostuu toimimaan handlerina. Silti ei ole ollut helppo suunnitella aikataulua kevättalvelle. Kisat pitää sovittaa kalenteriin meidän molempien työaikojen ja retkien kanssa, eikä kustannuksiakaan sovi unohtaa.  

My plan for 2017 is to drive Robur Sprint with four dogs in February and Kuusamo MD with six dogs in March. I want to try and finish bot races both days and do them in somehow good speed.

Suunnitelmani tälle talvelle on ajaa Robur Sprint Taivalkoskella neljällä koiralla helmikuussa ja Kuusamo MD kuudella koiralla maaliskuussa. Haluaisin päästä molemmissa kisoissa maaliin kumpanakin päivänä ja mielellään ihan kelpo vauhtia, niin ettei se mene ihan köpöttelyksi.

Six dog team coming home from 30 km loop. I understand that training for sprint and mid distance  have a lot in common, but I don't find it easy to train my team for all this. I am often in doubt. Am I doing the right things? There are so many decisions to make: What kind of exercises and when, how fast and how much of them.? If I wanted a challenge, I surely got one. There is a lot to think.

Tiedän että sprintille ja keskipitkille matkoille harjoittelemisessa on varsinkin alkukaudella paljon yhteistä, mutta minusta ei silti ole helppo treenata koiriani kaikkeen tähän. Epäilyttää usein, teenkö oikeita asioita. Millaisia harjoituksia pitäisi tehdä ja milloin, millä vauhdilla ja miten paljon? Huomaan, että olen ottanut itselleni haastavan tehtävän. 

Training my dogs there are two things I believe in. First: I trust it's good to do many different things with them. I drive long and short loops, I drive fast and slow speeds, I ski,  I drive in deep snow and on good track. Sometimes I teach my dogs to do tricks, and sometimes I  just take my snowshoes and let them run free around me. Yesterday I drove a six dog team with a light sleigh. Today I drove a four dog team with a heavy loaded sleigh.

Uskon koiratreenissä kahteen asiaan. Ensinnäkin monipuolisuuteen; Siihen, että koirien kanssa on hyvä tehdä paljon erilaisia harjoituksia. Ajan lyhyitä ja pitkiä matkoja, nopeita ja hitaita lenkkejä, hiihdän, ajan lumessa ja uralla. Joskus opetan koirille temppuja tai menen kävelemään lumikengillä ja annan koirien juosta vapaana ympärillä. Eilen ajoin kuuden koiran valjakolla kevyellä reellä, tänään neljän koiran valjakolla reellä, jossa oli lastina kaksi isoa koiranruokasäkkiä.

Snowshoeing with family and dogs.Secondly I trust in small steps. I like to start training with short and easy loops and then stretch them longer and heavier. For example, I have a new young dog in my team. He has just run an hour in the team. On his next long run, I can not ask him to run for two hours. Maybe an hour and 20 minutes.

Toiseksi uskon pieniin askeliin. Aloitan treenin lyhyistä ja kevyistä lenkeistä ja sitten vähitellen venyttän niitä pidemmiksi ja raskaammiksi. Esimerkiksi minulla on uusi nuori koira, joka on juuri juossut tunnin lenkin valjakossa. En voi seuraavalla pitkällä lenkillä pyytää sitä juoksemaan kahta tuntia, vaan ehkä tunnin ja vartin. 


Skiing with a dog.

Diversity makes training fun both for me and the dogs. I really enjoy going out with them. Driving my team and seeing the winter nature around me is still like heaven to me. Otherwise there would be no point in the sport. There is only one problem: Also I am a member of this team. I can not ask too big steps from myself, either.

Monipuolisuus tekee treenaamisesta hauskaa sekä minulle että koirille. Minä todella nautin siitä, kun pääsen koirien kanssa ulos. Talvisen luonnon keskellä oleminen ja oman valjakon ajaminen on minulle vieläkin kuin taivas. Muutenhan tässä lajissa ei olisikaan järkeä. On vain yksi pulma: myös minä olen tiimini jäsen. En saisi pyytää itseltänikään liian isoja askeleita. 

When I have been successfully training four dogs with heavy load, and I then put six dogs in front of a lighter sleigh, that might be it. I don't know if I can manage the team. If the track is fast, can I steer the sleight without falling down? What if I need to stop and fix something? Snow anchor does not always hold. The dogs don't always listen. Trying to tie a rope around a tree is always a big risk.

Kun olen onnistuneesti treenannut neljää koiraa kerrallaan vetämään painavaa kuormarekeä, ja sitten valjastan kuusi koiraa kevyen reen eteen, se voi olla liikaa pyydetty. En tiedä pärjäänkö itse. Jos vauhti on kova, hallitsenko reen kaarteissa? Entä jos matkalla pitää pysähtyä, miten selviän siitä? Lumiankkuri ei aina pidä. Yritys sitoa sieppausköysi puuhun johtaa helposti vaaratilanteeseen. 

Welcome the new dog, Igor.My biggest realization right now: It is not enough to train the dogs, you have to train the musher too. I am a member of my team, and I don't want to be the weakest link in it. I would rather study and learn safe ways to handle strong dogs and light sleigh. With small steps and open mind it can be done.

Suurin oivallukseni nyt: Ei riitä että treenaa koiria, pitää treenata myös musheria. Minä itse olen tiimini jäsen, enkä haluaisi olla sen heikoin lenkki. Mieluummin haluaisin oppia turvallisia tapoja käsitellä vahvoja koiria ja kevyitä rekiä. Pienin askelin ja avoimin mielin se voi onnistua. 

No comments:

Post a Comment

Please comment and subscribe. Voit kommentoida myös suomeksi!